Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti CEOD, s. r. o.  

 

Čl. I Zmluvné strany 

1. Na účely týchto obchodných podmienok sa dodávateľom (predávajúcim) rozumie obchodná spoločnosť s obchodným menom: CEOD, s. r. o., sídlo: Ota Holúska 1/D, Bratislava-Záhorská Bystrica  841 06, IČO: 44 814 305, spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 58877/B, IČ DPH: SK2022837014, DIČ: 2022837014, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK10 1100 0000 0029 2485 4419, tel. kontakt, informácie o systéme: 0905 917 388 (v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.30 hod.) kontakt: objednávky, obchodné informácie infolinka 0907 157 158, alebo Váš obchodný zástupca, e-mail: info@ceod.sk, web: www.ceod.sk

2. Na účely týchto obchodných podmienok sa odberateľom (kupujúcim) rozumie subjekt, ktorý zadal objednávku tovaru v súlade s čl. II týchto obchodných podmienok. 

 

 Čl. II Objednanie tovaru 

1.  U dodávateľa je možné objednať tovar nasledujúcimi spôsobmi:

a/ elektronicky cez nákupný košík, a to 24 hodín denne,

b/ e-mailom, a to 24 hodín denne,

c/ po telefonickom dohovore s príslušným obchodným zástupcom dodávateľa,

d/ po osobnom dohovore s príslušným obchodným zástupcom dodávateľa,

e/ osobne v obchodných priestoroch dodávateľa,

f/ iným obvyklým spôsobom. 

 

2. Pre platnosť elektronickej objednávky podľa ods. 1 písm. a/ tohto článku je potrebné vyplniť všetky náležitosti predpísané príslušným elektronickým formulárom, inak sa na objednávku neprihliada. 

3. Objednávka zadaná v súlade s týmito obchodnými podmienkami je záväzná. Za potvrdenie objednávky sa na účely týchto obchodných podmienok považuje aj doručenie objednaného tovaru odberateľovi. 

4. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom dodávateľa a so zasielaním elektronickej faktúry v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Odberateľ sa súčasne zaväzuje vyplniť tlačivo: Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry tlačivo na stiahnutie.docx a odoslať ho na e-mailovú adresu dodávateľa info@ceod.sk, na e-mailovú adresu príslušného obchodného zástupcu dodávateľa alebo poštou na adresu sídla dodávateľa. 

 

 Čl. III Cena tovaru 

 1. Všetky ceny tovarov uvedené v dodávateľovom objednávacom systéme prevádzkovanom na adrese http://b2b.ceod.sk sú uvedené bez príslušnej DPH. 

 2.  Pri nákupe tovaru s cenou nižšou než 70.00 € bez DPH sa k cene tovaru pripočíta poplatok za dopravu v sume 4,00 € bez DPH. Uvedený poplatok za dopravu je odberateľ povinný uhradiť spolu s cenou za objednaný tovar. 

 

 Čl. IV Fakturácia a platobné podmienky 

 1. Dodávateľ je povinný vyhotoviť na objednaný tovar faktúru, ktorá musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných daňových predpisov. Dodávateľ je povinný doručiť odberateľovi faktúru na objednaný tovar. Dodávateľ je oprávnený doručiť faktúru elektronicky alebo spolu s objednaným tovarom.  

 2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa nasledujúceho po vyhotovení faktúry, alebo podľa lehoty dohodnutej s dodávateľom. Odberateľ je povinný zaplatiť za objednaný tovar v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, inak sa dostáva do omeškania.  

 3. V prípade omeškania s platbou za objednaný tovar sa odberateľ zaväzuje dodávateľovi uhradiť dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z fakturovanej ceny za objednaný tovar.  Dodávateľ je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníkom dodaného tovaru na základe objednávky odberateľa. V prípade omeškania s platbou, si dodávateľ účtuje poplatok za upomienku, ktorý je spojený s jej vystavením vo výške 10,00 € bez DPH za každú elektronickú upomienku.

 

Čl. V  Dodanie a vrátenie tovaru

1. Dodávateľ dodáva objednaný tovar prostredníctvom vlastných dopravných kapacít alebo prostredníctvom externých dopravcov. 

2. Dodávateľ dodáva objednaný tovar na adresu zadanú v objednávke odberateľa; adresa na dodanie objednaného tovaru musí byť úplná, inak sa na objednávku neprihliada. 

3. Odberateľ je povinný zabezpečiť na adrese zadanej v objednávke prevzatie objednaného tovaru a potvrdenie dodania tovaru.  

4. V prípade neprevzatia objednaného tovaru od dopravcu, si dodávateľ nárokuje úhradu za márne doručenie, prípade opätovné doručenie podľa aktuálnej sadzby externej dopravnej kapacity.

5. Vrátenie tovaru je možné do 14 dní od dátumu fakturácie, vyplnením formulára pre vrátenie tovaru, a doručením tovaru na adresu prevádzky skladu dodávateľa: CEOD,s.r.o. Kopčianska 16,  851 01 Bratislava tel. 0917 900 100. V prípade objednávky špeciálneho tovaru budú odberateľovi z dobropisu odpočítané dopravné náklady spojené s vratkou tovaru k výrobcovi. 

6. Vrátenie tovaru je možné aj po lehote 14 dní od fakturácie v tomto prípade je účtovaný storno poplatok vo výške 20% z ceny vráteného tovaru.

 

Čl. VI  Rozhodovanie sporov 

1. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich obchodných záväzkových vzťahov vzniknutých na základe objednávky dodávateľa, vrátane sporov o platnosť týchto vzťahov, ich výklad alebo zrušenie, budú riešené pred ROZHODCOVSKÝM SÚDOM BRATISLAVA, so sídlom v Bratislave, Žilinská 14 (www.rsba.sk). Rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu a slovenského práva.  

 

Čl. VII  Záverečné ustanovenia  

1. Pokiaľ vyvstane z obchodného záväzkového vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom potreba doručovať druhej zmluvnej strane akékoľvek písomnosti, tieto sa považujú za doručené aj dňom vrátenia nedoručenej poštovej zásielky a tiež dňom odoslania písomnosti v elektronickej forme. Pre poštové doručovanie sa použije adresa sídla dodávateľa uvedená v týchto obchodných podmienkach a adresa odberateľa uvedená v príslušnom verejnom registri, adresa odberateľa uvedená v objednávke alebo adresa uvedená v objednávke ako adresa na dodanie tovaru. Pre elektronické doručovanie sa použije e-mailová adresa dodávateľa uvedená v týchto obchodných podmienkach a e-mailová adresa odberateľa, z ktorej bola zadaná objednávka alebo e-mailová adresa uvedená v objednávke.  

2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na obchodné záväzkové vzťahy, a preto nie sú aplikovateľné na tie záväzkové vzťahy, pri ktorých je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ.  

3. Vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú predovšetkým Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2019

 *pri objednávkach zadaných na diaľku (najmä elektronicky) nie je podpis potrebný